IBRO 2019

Shin Yanagihara, Sachio Umemoto, Shiomi Hakataya, Tomoko Fujii and Tomoko Mizuhara participated in IBRO 2019 (Korea, 9/21 to 25).